top of page

養生的方法

第一、少煙酒,多喝茶。

第二、少食肉,多茹素。

第三、少鹽糖,多水果。

第四、少逞強,多忍耐。

第五、少憤怒,多微笑。

第六、少罪過,多行善。

第七、少煩惱,多勤勞。

-- 錄自 濟公活佛慈語

bottom of page