top of page

安心之法

生而不惑,心智也;

生而不憂,心仁也;

生而不懼,心勇也;

死而不愧,心安也;

死而不怨,心樂也;

死而不恨,心喜也。

苦而不求,心願也;

苦而不貪,心足也;

苦而不妒,心寬也。

樂而不淫,心正也;

樂而不廢,心勤也;

樂而不亂,心禮也。

--錄自 聖佛慈訓

bottom of page