top of page

身中八寶

第一、真名--身拜金闕,享受天爵。

第二、真利--金丹成就,無價貴賓。

第三、真恩一-超渡父毋,時常親敬。

第四、真愛--坎離相交,金木相並。

第五、真酒--玉液瓊漿,菩提香膠。

第六、真色--嬰兒奼女,常會黃房。

第七、真財--七寶瑤池,八寶金丹。

第八、真氣--絪縕太初,浩然回風。

錄自 仙佛聖訓

bottom of page