top of page

四非

非禮勿視則眼根清靜,

非禮勿聽則耳根清靜,

非禮勿言則口根清靜,

非禮勿動則人心清靜。

--錄自仙佛慈訓

bottom of page