top of page

十二多之害

第一、多思者其神必殆。

第二、多念者其志必散。

第三、多慾者其氣必損。

第四、多事者其形必役。

第五、多語者其氣必弱。

第六、多笑者其臟必傷。

第七、多愁者其血必散。

第八、多樂者其氣必溢。

第九、多喜者百神交錯。

第十、多怒者百脈不定。

第十一、多好者昏迷不理。

第十二、多惡者憔悴無歡。

--錄自 【太上三十六部尊經】

bottom of page