top of page

五常之德

第一、仁者不殺生。

第二、義者不偷盜。

第王、禮者不邪淫。

第四、智者不酒肉。

第五、信者不妄語。

--錄自 濟公活佛慈訓

bottom of page