top of page

自警之道

第一、不生氣惱。

第二、不出惡言。

第三、不離歡笑。

第四、和氣相處。

第五、慈愛在懷。

第六、不停善行。

第七、不背聖道。

第八、心安理得。

--錄自 濟公活佛慈訓

bottom of page